OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU Spółdzielni Handlowo-Usługowej „SAMOPOMOC” w Łodzi (02-10-2020 10:59)

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

Spółdzielni Handlowo-Usługowej „SAMOPOMOC”
z siedzibą w Łodzi ul. Żeligowskiego 32/34

Ogłasza nieograniczony przetarg pisemny, który odbędzie się w dniu 02 listopada 2020r.                        o godz. 10:00  w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, na:

1.Sprzedaż następujących składników majątku Spółdzielni :

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1.

Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki o nr 75/43 stanowiącej część nieruchomości  położonej w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3C, obręb B-31, o pow. 0,2480 ha, objęta   KW nr LD1M/00094230/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia. Własność budynku i budowli. 

Wyposażenie związane z nieruchomością w postaci instalacji alarmowej;

1 750 000,00 zł

87 500,00 zł

2.

Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki o nr 75/44 stanowiącej część nieruchomości  położonej w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3D, obręb B-31, o pow. 0,0360 ha, objęta   KW nr LD1M/00094230/0, prowadzona przez  Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia. Własność budynku i budowli. W stosunku do tej Nieruchomości obecnemu Najemcy przysługuje prawo jej pierwokupu;

310 000,00 zł

15 500,00 zł

3.

Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki o nr 75/52 stanowiącej część nieruchomości  położonej w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3U, obręb B-31, o pow. 0,1194 ha, objęta   KW nr LD1M/00094230/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia. Własność budynku i budowli.

Wyposażenie związane z nieruchomością w postaci dźwigu towarowego, systemu ochrony przeciwoblodzeniowej, instalacji elektrycznej;

2 860 000,00 zł

143 000,00 zł

4.

Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki o nr 75/57 stanowiącej część nieruchomości  położonej w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3M, obręb B-31, o pow. 0,1001 ha, objęta   KW nr LD1M/00094230/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia. Własność budynku i budowli.

Wyposażenie związane z nieruchomością w postaci dźwigu towarowego, systemu ochrony przeciwoblodzeniowej;

3 100 000,00 zł

155 000,00 zł

5.

Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki o nr 75/60 stanowiącej część nieruchomości  położonej w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3R, obręb B-31, o pow. 0,2679 ha, objęta   KW nr LD1M/00094230/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia. Własność budynków i budowli.

1 970 000,00 zł

98 500,00 zł

6.

Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki o nr 76/4 stanowiącej część nieruchomości  położonej w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3N, obręb B-31, o pow. 286 m2, objęta   KW nr LD1M/00094242/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia. Własność budynku i budowli.

538 000,00 zł

26.900,00 zł

7.

Udziału wynoszącego 19780/20000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 75/74  o pow. 440 m2  zabudowanego infrastrukturą techniczną, położonego w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, obręb B-31, objętego  KW nr LD1M/000150412/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia (do łącznego zakupu wraz z prawem użytkowania wieczystego działki z poz. 4)

91 400,00 zł

4 570,00 zł

8.

Udziału wynoszącego 19780/20000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 75/76  o pow. 409 m2  zabudowanego infrastrukturą techniczną, położonego w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3P, obręb B-31, objętego  KW nr LD1M/000150414/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia(do łącznego zakupu wraz z prawem użytkowania wieczystego jednej z działek z poz. 5 lub 6);

105 000,00 zł

5 250,00 zł

9.

Udziału wynoszącego 19780/20000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 75/77  o pow. 114 m2  zabudowanego infrastrukturą techniczną, położonego w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, obręb B-31,  KW nr LD1M/000150415/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia

Własność budynku i budowli.

203 200,00 zł

10 160,00 zł

10

Udziału wynoszącego 276598/1000000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 75/78  o pow. 8.173 m2  zabudowanego infrastrukturą techniczną, położonego w Łodzi przy    ul. Zbąszyńskiej , obręb B-31, objętego   KW nr LD1M/00099841/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia(droga - udział w niej - do łącznego zakupu wraz z prawem użytkowania wieczystego każdej z działek z poz. 1-9);

610 000,00 zł

30 500,00 zł

RAZEM

11 537 600,00zł

576 880,00zł

  

 

2. Przedmiot nieograniczonego przetargu pisemnego wskazany w pkt.1 podlega :

1)   sprzedaży jako zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółdzielni  w rozumieniu art 551 ustawy z dnia        23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dotycząca działalności polegającej na wynajmie powierzchni podmiotom gospodarczym, w tym m.in. przejęcie czynnych umów najmu oraz dwóch pracowników na podstawie art 231 ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r.  Na dzień 30.09.2020r. wskaźnik zagospodarowania  wynosi  99%,

albo

2)   łącznej sprzedaży wszystkich składników majątku Spółdzielni jednemu Oferentowi w ramach jednej umowy sprzedaży,

albo

3)   sprzedaży poszczególnych składników majątku Spółdzielni.

 

3.  Oferty pisemne (w zamkniętych kopertach) oznakowane: „Oferta na sprzedaż składników majątkowych położonych w Łodzi ul. Zbąszyńskiej 3” należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni    do 30 października 2020r. do  godz 15:00.  Adres: Spółdzielnia Handlowo-Usługowa „SAMOPOMOC” w Łodzi, 90-643 Łódź,  ul. Żeligowskiego 32/34
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Spółdzielni.

2. Przedmiot nieograniczonego przetargu pisemnego wskazany w pkt.1 podlega :
1)   sprzedaży jako zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółdzielni  w rozumieniu art 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dotycząca działalności polegającej na wynajmie powierzchni podmiotom gospodarczym, w tym m.in. przejęcie czynnych umów najmu oraz dwóch pracowników na podstawie art 231 ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r.  Na dzień 30.09.2020r. wskaźnik zagospodarowania  wynosi  99%, albo
2)   łącznej sprzedaży wszystkich składników majątku Spółdzielni jednemu Oferentowi w ramach jednej umowy sprzeda albo
3)   sprzedaży poszczególnych składników majątku Spółdzielni.
3.  Oferty pisemne (w zamkniętych kopertach) oznakowane: „Oferta na sprzedaż składników majątkowych położonych w Łodzi ul. Zbąszyńskiej 3” należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni    do 30 października 2020r. do  godz 15:00.  Adres: Spółdzielnia Handlowo-Usługowa „SAMOPOMOC” w Łodzi, 90-643 Łódź,  ul. Żeligowskiego 32/34. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Spółdzielni.
4.  Pisemna oferta powinna zawierać:
1)   dane dotyczące: imienia, nazwiska/firmy i adresu osoby zainteresowanej; numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna - odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą -  odpisu z CEIDG;
2)   datę sporządzenia oferty;
3)   nr telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez Oferenta;
4)   oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Regulaminem przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
5)   oferowaną cenę;
6)   kopię dowodu wniesienia wadium;
7)   nr konta, na które zwrócone zostanie wadium;
8)   złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 3, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu;

5.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości określonej w pkt 1;  wadium należy wpłacać w terminie do 30 października 2020r. na konto SHU „SAMOPOMOC”  PKO Bank Polski SA nr 17 1020 3408 0000 4102 0331 5389. W tytule przelewu należy umieścić adnotację: „Wadium na sprzedaż składników majątkowych położonych w Łodzi ul. Zbąszyńska 3”
6.  Wpłacone wadium podlega rozliczeniu na podstawie art 704 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego.
7.  Z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta notarialna umowa sprzedaży w terminie ustalonym przez Strony. Koszty zawarcia umowy ponosi Kupujący.
8.  Cena sprzedaży ustalona w drodze przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
9.  Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu na każdym etapie postępowania poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
10. Szczegółowa regulacja przetargu, jego przebiegu, wymogów dotyczących uczestników i ofert zawarta jest w  „Regulaminie Przetargu na sprzedaż składników majątku Spółdzielni Handlowo-Usługowej „SAMOPOMOC”,  który można uzyskać na piśmie w siedzibie Spółdzielni bądź w formie elektronicznej.
11. Gminie Łódź przysługuje prawo pierwokupu   niezabudowanych nieruchomości objętych Przetargiem.            W związku z powyższym zawarcie  umowy  sprzedaży ich prawa użytkowania wieczystego będzie możliwe w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez Gminę Łódź.

 Załączniki:

1.Klauzula informacyjna dotycząca zakupu nieruchomości
2.Formularz oferty zakupu nieruchomości
3.Regulamin przetargu